Současný stav katastrálních map

Katastrální mapy, se kterými se setkáváme mají různou kvalitu, formu, měřítko, souřadnicový systém. Kvalita a forma spolu úzce souvisí. Kvalitou je rozuměn stupeň přesnosti tvorby mapy a formou je míněno, v jakém formátu jsou katastrální mapy zpracovány (rastr, vektor). Souřadnicový systém je různý a jeho historie sahá až do dob vlády Marie Terezie a Josefa II., kdy byl používán Gusterberský a Svatoštěpánský souřadnicový systém (pro část území v sáhovém měřítku, které odpovídá měřítku 1:2880). V současnosti je výhradně využíván souřadnicovým systém JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální) s metrickými hodnotami. Vznik a popis těchto historických katastrálních děl je popsán v historii.

Na území České republiky se setkáváme se čtyřmi typy formátů provedení katastrálních map. Jsou jimi DKM, KMD, KM-D a analogové mapy.
Část území má pro svoje katastrální území zpracovánu tzv. DKM mapu (digitální katastrální mapa), což je nejpřesnější a nejnovější mapové dílo celé ve vektorové podobě. Další část území je pokryta katastrální mapou označovanou KMD (katastrální mapa digitalizovaná), KM-D (katastrální mapa digitalizovaná “s pomlčkou).

Pro území, ve kterých ještě neproběhl žádný stupeň digitalizace jsou katastrální mapy udržované na plastových fóliích (analogová mapa).

  • DKM (digitální katastrální mapa) – spojité a vektorové mapové dílo v souřadnicovém systému S-JTSK. Vzniká převážně obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1 000 a 1:2 000. Znakem je vyšší kvalita, která je daná daleko vyšší přesností (kvalitou) bodů.
  • KMD (katastrální mapa digitalizovaná) – jedná se o převod analogové mapy do digitální podoby na základě nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu. V rámci obnovy probíhá zaměření identických bodů v S-JTSK. Rastry jsou transformovány na identické body, je zaměřen skutečný stav a dochází k vyrovnání katastrálních hranic. Tento druh katastrální mapy vzniká od roku 2009 s předpokladem do roku 2015 nad mapami v měřítku 1:2 880.
  • KM-D (katastrální mapa digitalizovaná “s pomlčkou”) – vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Gusterberském nebo Svatoštěpánském do digitální podoby. Mapa má nižší přesnost bodů.

Převod katastrálních map do digitální podoby patří mezi nejdůležitější úkoly resortu. Vektorová katastrální mapa může mít formu digitální katastrální mapy (DKM) nebo katastrální mapy digitalizované (KMD). K 31.6.2011 byla katastrální mapa v digitální podobě v 7 294 katastrálních územích, což je 56 % z jejich celkového počtu 13 027. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou vedenou na plastové fólii, která je po skenování k dispozici v rastrové podobě.

Přesnost katastrální mapy je dle vyhlášky č.26/2007sb. ve znění pozdějších předpisů stanovena podle měřítka, ve kterém je mapa zobrazena, respektive ze kterého je mapa digitalizována. U mapy DKM je přesnost kresby, resp. lomových bodů parcelní hranice, stanovena základní střední souřadnicovou chybou 14 cm. V digitalizované mapě z původního měřítka 1 : 1000 jsou lomové body se střední souřadnicovou chybou 0,21 m, měřítka 1 : 2000 – 0,50 m a u měřítka 1 :2880 mají lomové body přesnost 1,00 m. Z čehož lze dopočítat mezní chybu, která je v rámci přesnosti mapy možná a tolerovatelná a to je pro mapu v měřítku 1:2880 2,83 metru.